2023 Mẫu CT04: Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được cơ quan đăng ký cư trú lập để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư 56/2021/TT-BCA biểu mẫu trong đăng ký và quản lý cư trú. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị, bộ phận hành chính công lập ra nhằm xác nhận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

…………………………………..…(1)

……………………………….….…(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT04 ban hành

theo TT số /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

Số: /PTN

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Bài Hay  2023 Xe ô tô bị hư hại do cháy nổ có được bảo hiểm bồi thường?

Mã hồ sơ:…………….……

Công an(2) : ………………………………………………………………………………………………………..

đã tiếp nhận hồ sơ của Ông/Bà: ………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân /CMND:

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại : …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại :……………………………………………………………….

Email:…………………………………………

Nội dung yêu cầu giải quyết: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Thành phần hồ sơ nộp gồm:

TT

Tên giấy tờ

Hình thức

(bản chính, bản sao hoặc bản chụp)

Ghi chú

Thời gian nhận hồ sơ: …….…..giờ…………phút, ngày…….………./………..…./……….………….

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: …….…..giờ…………phút, ngày………./……..…./…………

Đăng ký nhận kết quả tại:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………, ngày……..……tháng…………năm………………..

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *