2023 Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo

Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo là gì? Mẫu danh mục tài liệu sản phẩm báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo là gì?

Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo là mẫu bản danh mục được lập ra để ghi chép về danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo. Mẫu nêu rõ thông tin tài liệu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2023 Viết đoạn văn 200 chữ về một phẩm chất của người anh hùng sử thi

2. Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo

DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM BÁO CÁO

(Kèm theo Quyết định số…/QĐ-BTNMT ngày…tháng…năm 201… của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kết quả đề án….)

STT

Loại sản phẩm, hồ sơ, tài liệu

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo

Mẫu danh mục tài liệu, sản phẩm báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment