2023 Mẫu danh sách trích ngang kiểm định viên xe cơ giới

Danh sách trích ngang

Mẫu bản danh sách trích ngang

Mẫu danh sách trích ngang là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách trích ngang. Mẫu nêu rõ thông tin của người trích ngang, trình độ chuyên môn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách trích ngang

Đơn vị ĐK XCG…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Qua đào tạo nghiệp vụ

Kỷ luật trong kỳ

Điện thoại

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

……,ngày…tháng…năm…
ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM

Mẫu danh sách trích ngang

Mẫu danh sách trích ngang

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  2023 Thủ tục nộp phạt qua bưu điện

Leave a Comment