2023 Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật, ngành nghề kinh doanh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký kinh doanh tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu thông báo về đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bài Hay  2023 Mẫu thông báo tăng tiền phụ cấp ăn trưa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………

Quyết định thành lập / cho phép của ………………………………………………………………..

Số: …………………………………….. Ngày: …………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số: …………………………….

Do: ………………………………………………………. Cấp ngày: ………/………./………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………….. …. Fax:…………………………………………..

Email:……………………………………………. ………..Website:……………………………………

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………….

Bài Hay  2023 Công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 3 năm học 2022-2023

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng quản trị, chủ tịch công ty): ……………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ………………….. Nam/Nữ:…………..

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………./………./……………. Dân tộc: ……………………………Quốc tịch:………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:………………………………………………………….

Ngày cấp: ………/………../………… Nơi cấp: ……………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ….. …………………………….. Fax: ………………………………………………………

Email:……………………………………………. ………..Website:…………………………………….

4. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………….

5. Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………………………

6. Tên, địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………………..

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………….

Chủ sở hữu cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

…………., ngày…tháng…năm….

Kèm theo đơn:

– ………………………………..

– ………………………………..

Đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài Hay  2023 Tấm lòng, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương Bác Sáu Dân

Leave a Comment