2023 Mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định

Mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại quyết định chỉ định. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại…

Bài Hay  2023 Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày….. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………….. Fax: …………..………. E-mail: …………………………..

3. Đã được chỉ định thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định số:……… ngày…. tháng…. năm 20… của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định chỉ định giám định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:……… …………………….

5. Hồ sơ kèm theo:

– ………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cấp lại Quyết định chỉ định thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho…………… (tên tổ chức).

Bài Hay  2023 Từ kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy, thầy cô hãy chia sẻ những dấu hiệu mất an toàn hoặc bạo lực học đường đối với học sinh

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nêu trên./.

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment