2023 Mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng

Đơn đề nghị mời người làm chứng

Mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng

Mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được mời người làm chứng cho mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, người được mời làm chứng, nội dung làm chứng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng tại đây.

Mẫu di chúc có người làm chứng

Mẫu số 03-DS: Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu thư mời của phòng công chứng

Mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng

Mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị mời người làm chứng như sau:

  Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất lớp 6 sách Cánh diều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
MỜI NGƯỜI LÀM CHỨNG

Kính gửi: ………………………………………………….

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………… Do Công an …………………………. Cấp ngày: …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang làm thủ tục ………………………………… Tại phòng công chứng …………

Sau khi tôi được biết các quy định của pháp luật về thủ tục công chứng, tôi đã quyết định mời:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………. Do Công an …………………….. Cấp ngày: ……………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………..

Đến làm chứng cho tôi về việc ………………………………………… Tại …………………………

…………., ngày…tháng…năm…
Xác nhận của người được làm chứngNgười làm đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment