2023 Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi 29: ………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị 30 là: ………………………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số …………………….cấp ngày………/………/………tại ……………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………..………………………..……………

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số …………….tại: …………………………………

Và vợ (chồng) là 31: ……………………….. CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………cấp ngày………/………./………tại ….……………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị ……….. (ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết cho tôi mua nhà ở tại địa chỉ ………………………………………………………………..

  2023 Câu hỏi trắc nghiệm luật cán bộ công chức

– Hợp đồng thuê nhà ở số ……………..ký ngày………/……../………với diện tích cụ thể sau:

– Tổng diện tích nhà ở đang sử dụng: …………..m2, trong đó:

+ Diện tích theo hợp đồng thuê nhà: DT nhà…………m2; DT đất ……………m2

+ Diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà: DT nhà …………………….m2; DT đất ………………m2 (nếu có)

Diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng này tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp, khiếu kiện, hiện nay đã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện trạng: 32………………………….
Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan như sau33:

1 …………………………………….………………………………………………..

2 ……………………………………….……………………………………………..

3 ……………………….……………………………………………………………..

Hộ gia đình tôi (bao gồm các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở từ đủ 18 tuổi trở lên) thống nhất cử ông (bà)………………………………………, CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số ……………………….cấp ngày ……../……../……..tại ………………….là đại diện các thành viên trong hộ gia đình để ký hợp đồng mua bán nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm:

  2023 Em hiểu gì về Tín dụng đen? Tại sao chúng ta không nên sử dụng dịch vụ Tín dụng đen?

Ông (bà)………………………………….số CMND…………………………là ……………………

Ông (bà)………………………………….số CMND…………………………là ……………………

Ông (bà)………………………………….số CMND…………………………là ……………………

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về mua bán nhà ở và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

(Ghi rõ kèm theo đơn này là bản vẽ sơ đồ, vị trí nhà ở, đất ở đề nghị mua)

Các thành viên trong hộ gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà
ký và ghi rõ họ tên34

………., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

_________________

29 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở.

30 Ghi tên người đại diện thay mặt các thành viên thuê nhà ở đứng tên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

31 Ghi đầy đủ tên vợ, chồng (nếu có).

  Bón phân hữu cơ cho đất có tác dụng?

32 Ghi rõ thực trạng sử dụng của phần diện tích ngoài hợp đồng (như đã cải tạo, xây dựng thành nhà hai tầng….) (nếu có).

33 Ghi rõ bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân; bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn; hợp đồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà; giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm tiền mua nhà….

34 Trường hợp các thành viên trong gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà đã có văn bản thỏa thuận riêng về việc cử người đại diện ký hợp đồng mua bán nhà ở và danh sách những người được ghi tên vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì không nhất thiết tất cả các thành viên trong gia đình phải ký tên vào đơn này.

Leave a Comment