2023 Mẫu đơn tự nguyện hiến xác – Đơn tự nguyện hiến xác

Đơn tự nguyện hiến xác

Mẫu đơn tự nguyện hiến xác cho khoa học

Mẫu đơn tự nguyện hiến xác là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được tự nguyện hiến xác của mình cho khoa học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người tự nguyện hiến xác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tự nguyện hiến xác cho khoa học tại đây.

Mẫu đơn tự nguyện hiến xác

Nội dung cơ bản của mẫu đơn tự nguyện hiến xác như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

Kính gửi: ………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày…..tháng….năm….

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………

Bài Hay  2023 Mẫu thẻ an toàn lao động - Thẻ an toàn lao động

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác (nếu có): …………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số ……………………………; cấp ngày …………………..; nơi cấp …………..

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến xác của tôi cho khoa học sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…….., ngày…tháng…năm…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment