2023 Mẫu đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu

2023 Mẫu đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu

Đơn công bố hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được công bố hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được công bố hôn nhân vô hiệu là mẫu đơn được lập ra để xin được công bố hôn nhân vô hiệu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nguyên đơn, thông tin bị đơn, nội dung xin công bố… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được công bố hôn nhân vô hiệu như sau:

ĐƠN XIN CÔNG BỐ HÔN NHÂN VÔ HIỆU

Ngày ……tháng ………năm ……

Kính gửi: Tòa Án Giáo Phận ……………….

  Phạt nguội Camera là gì?

Tôi (nguyên đơn) là ……………………………………………………………………………..

Tôi xin Tòa Án Giáo phận Nha Trang thẩm tra và công bố vô hiệu hôn nhân mà tôi đã cử hành với ông/bà ………………………… ngày………. tại giáo xứ……Giáo Phận……………….

Tôi nghĩ rằng kết ước hôn nhân của tôi là vô hiệu, với lý do là: ………………..

1- Lý lịch

Lý lịch nguyên đơn

Lý lịch bị đơn

Họ tên: ……………………………………….

Địa chỉ hiện nay: ………….…………….

Số điện thoại: ….………………….………, email……..….

Sinh tại………………..………, ngày ……………………..….

□- Không Rửa tội

□- Rửa tội, ngày……………..….……..

tại Giáo xứ……..……..Giáo phận ……

Học vấn: ……………………………..……

Chuyên môn: ……………………………

Nghề nghiệp:……………………….……

Cha: …………………………………………

Địa chỉ:……………….…………..………..

Điện thoại: ……………………..………..

Mẹ: ……………………………………..…..

Địa chỉ:……………….……………….……

Điện thoại: ………………………..……..

Số con cái đã có: – Trước hôn nhân…..…

– Sau hôn nhân………

Hiện nay đang sống:

□- Độc thân

□- Sống như vợ chồng với: ……………..
từ năm……..và có số con là ……………

Họ tên: ………………………….…………….…….

Địa chỉ hiện nay: ……………………………

Số điện thoại: …….………, email……………….

Sinh tại………………..……………, ngày ………….

□- Không Rửa tội

□- Rửa tội, ngày…………………………..

tại Giáo xứ…..…………..Giáo phận ……

Học vấn: ………………..……………………

Chuyên môn: ……………………….………

Nghề nghiệp:…………………………..……

Cha: ………………………………………….…

Địa chỉ:……………….………………………..

Điện thoại: ………………………….………..

Mẹ: …………………………………….………..

Địa chỉ:……………….…………………………

Điện thoại: …………………………..………..

Số con cái đã có: – Trước hôn nhân……

– Sau hôn nhân………

Hiện nay đang sống:

□- Độc thân

□- Sống như vợ chồng với: ……………
từ năm………….và có số con là ………

  2023 Bản kiểm điểm của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ

Những thân nhân có thể làm chứng vì biết được tình trạng hôn nhân của tôi là:

a. Họ tên: ………………………………..……Điện thoại …………………………….

b. Họ tên: ……………………………..………Điện thoại …………………………….

c. Họ tên: ……………………………..………Điện thoại …………………………….

3- Những nhân chứng khác biết được tình trạng hôn nhân của tôi là:

a. Họ tên: …………………………..…………Điện thoại …………………………….

b. Họ tên: …………………………..…………Điện thoại …………………………….

c. Họ tên: …………………………..…………Điện thoại …………………………….

4- Tôi xin đính kèm

a. Bản tường trình về hôn nhân của tôi

b. Chứng thư Rửa tội, Hôn phối.

c. Giấy đăng ký kết hôn ở chính quyền địa phương (nếu có).

d. Tài liệu có giá trị làm chứng cho tiêu hôn (nếu có): văn thư, bệnh án, giấy li dị dân sự.

…………….., ngày…tháng…năm…

Cha Quản xứ:

Xác nhận ông/bà…………………

Thường trú/bán trú tại Giáo xứ…….…..

Người xin
(Ký tên)

Mẫu đơn xin được công bố hôn nhân vô hiệu

Mẫu đơn xin được công bố hôn nhân vô hiệu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

  2023 Mẫu đơn xin thay đổi màu sơn xe

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *