2023 Mẫu đơn xin đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Đơn xin đăng kí viết khóa luận

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường ………………………………………….

– Phòng Đào tạo

– Khoa ……………………………………………………………………

Tên em là: ………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..

Mã sinh viên:………………..…….. lớp HC: ……………………………………

Cho đến thời điểm hiện nay, em đã tích lũy được ….. tín chỉ theo chương trình đào tạo của khóa học. Điểm trung bình trung tích lũy theo hệ 4 là:……… và không có học phần nào bị điểm F.

Vậy em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu trường ……………………………, Phòng Đào tạo, Khoa ………………………………………………………….. tạo điều kiện cho em được đăng kí viết khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày…tháng…năm….

XÁC NHẬN CỦA KHOA

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Mẫu đơn xin được đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment