2023 Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng là gì? Mẫu đơn xin đi nước ngoài gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng là gì?

Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng là mẫu đơn được lập ra để xin được đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin đi nước ngoài…

2. Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

  2023 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị khóa X

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG

Kính gửi:

– Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ);
– Thủ trưởng đơn vị (1)

Tôi tên là:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng đơn vị (1) xem xét, chấp thuận cho tôi được nghỉ (2) để đi nước ngoài giải quyết việc riêng

– Thời gian từ ngày …/…/…. đến ngày …/…/….

– Mục đích chuyến đi:

– Nơi đến:

– Mọi thủ tục, chi phí cho chuyến đi nước ngoài do cá nhân tôi tự túc.

– Trong thời gian ở nước ngoài, tôi xin cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước Việt Nam và của nước sở tại.

Kính mong Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị (1) xem xét, giải quyết./.

  Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị ……… có thể sắp xếp được công việc để ông/bà… được đi nước ngoài để giải quyết việc riêng từ ngày ….đến ngày…. Mọi thủ tục, chi phí cho chuyến đi do cá nhân tự túc./.

Hà Nội, ngày…. tháng…. năm….
(Ký , ghi rõ họ tên)

…., ngày…. tháng… năm
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu này dùng cho cấp phó các đơn vị trực thuộc Bộ và công chức, viên chức thuộc các Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng-đoàn thể, Thanh tra Bộ.

(1): Ghi rõ chức vụ của người đứng đầu đơn vị; (2): Ghi rõ nghỉ phép, nghỉ nghỉ Thứ 7-Chủ nhật hoặc nghỉ Lễ-Tết

Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mẫu đơn xin đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  2023 Mẫu biên bản tai nạn thân thể - Biên bản tai nạn thân thể

Leave a Comment