2023 Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông

Mẫu đơn xin được giảm tiền phạt giao thông là gì? Mẫu đơn xin được giảm tiền phạt giao thông gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông là gì?

Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông là mẫu đơn được lập ra để xin được giảm tiền phạt giao thông. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin giảm tiền phạt, mức tiền phạt…

2. Mẫu đơn xin được giảm tiền phạt giao thông

Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông

Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông là mẫu đơn được lập ra để xin được giảm tiền phạt giao thông.

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu đơn xin giảm tiền phạt giao thông nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin giảm

Lý do xin giảm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment