2023 Mẫu đơn xin hủy hợp đồng – Văn bản xin hủy hợp đồng

Văn bản xin hủy hợp đồng

Mẫu đơn đề nghị được hủy hợp đồng

Mẫu đơn đề nghị được hủy hợp đồng là mẫu đơn được lập ra để xin được hủy hợp đồng đã ký kết trước đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của hai bên, lý do xin hủy hợp đồng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị được hủy hợp đồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN HỦY HỢP ĐỒNG

Kính gửi: …………………………………………………

Chúng tôi là:

BÊN A (………………………..)

……………………………………………………………………………………………………….

BÊN B (…………………………..)

  Cách viết chữ 1 ô ly đẹp

……………………………………………………………………………………………………….

Ngày ……………… chúng tôi có ký “………………………” số …………………., quyển số ……./…../………… tại Văn phòng Công chứng ……………….. để ……………….

Nay, do nguyên nhân chủ quan của cả hai bên, chúng tôi cùng không còn nhu cầu ……………………. nói trên nữa, nên chúng tôi cùng thống nhất quyết định chấm dứt việc ……………. bằng việc lập “Văn bản thỏa thuận huỷ hợp đồng ……………”.

Hiện tại Bên B chưa làm thủ tục ……………………….. đến việc ……………………., do vậy việc ………………………………………………… nói trên là chưa được thực hiện.

Chúng tôi xin cam đoan:- Từ khi ký “Hợp đồng ………………………..” số …………, quyển số …………………………….. được lập và công chứng ngày …… tại Văn phòng Công chứng …………………….. nói trên, Bên B chưa có bất cứ một giao dịch nào.

Nếu sau ngày ký văn bản này mà phát sinh nghĩa vụ của Bên B có liên quan đến ……………….. thì Bên B xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Bên A.

  2023 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 2021

– Việc hai bên lập “Văn bản thoả thuận huỷ hợp đồng……………………….” này không nhằm trốn tránh bất cứ một nghĩa vụ về tài sản nào của hai bên cũng như không chứa đựng một yếu tố nào dẫn đến việc các cơ quan Pháp luật phải xem xét và giải quyết. Nếu sai, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký Văn bản này.

Kính đề nghị Văn phòng Công chứng ……………… cho phép chúng tôi được ký văn bản huỷ bỏ hợp đồng theo quy định

………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu đơn đề nghị được hủy hợp đồng

Mẫu đơn đề nghị được hủy hợp đồng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment