2023 Mẫu đơn xin làm đường bê tông

2023 Mẫu đơn xin làm đường bê tông

Mẫu đơn xin được làm đường bê tông là gì? Mẫu đơn xin được làm đường bê tông gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin làm đường bê tông là gì?

Mẫu đơn xin làm đường bê tông là mẫu đơn được lập ra để xin được làm đường bê tông. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung của đơn…

2. Mẫu đơn xin được làm đường bê tông

Mẫu đơn xin làm đường bê tông

Mẫu đơn xin làm đường bê tông là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được làm đường bê tông.

  Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Mẫu đơn xin làm đường bê tông nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin làm đường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *