2023 Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước mới nhất

Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về ngôi nhà xin mua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại đây.

Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

  2023 Mẫu đơn yêu cầu chia di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

………., ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC
SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi:……………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………

CMND số:………………………………… cấp ngày……………tại……………………………….

Hiện đang công tác tại:…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu nơi thường trú:……………………………………………………………………………….

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:…………………………………………………………………………………………..

(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)

Phường (xã):…………………………………………………………………………………………….

Quận (huyện):…………………………………………………………………………………………..

Thành phố (tỉnh):……………………………………………………………………………………….

Theo hợp đồng số:…………………….ngày……………………………………………………

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:……………………………………………………………………….

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:………………………………………………………….

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:………………………………………………………………

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:………………………………………………………………….

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:………………………………………….

Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và …………………………………….

  Tín chấp và cầm giữ tài sản là gì?

Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment