2023 Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất

Mẫu xin mượn trang thiết bị

Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị

Mời bạn đọc hoatieu.vn tham khảo mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất theo mẫu chuẩn với nội dung ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo cũng như các trường Đại học, Học viện trong cả nước. Trong đơn này, bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân của người muốn mượn phòng, mã số sinh viên, lý do muốn mượn trang thiết bị/cơ sở vật chất và mượn trong khoảng thời gian nào, cũng như cam kết chấp hành mọi quy định của trường đặt ra.

Mẫu giấy mang tài sản ra khỏi trường

Giấy mượn phòng họp, giảng đường ngoài kế hoạch

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học

Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị

  Nghị định về định mức hành lý của người xuất nhập cảnh được miễn thuế số 66/2002/NĐ-CP

Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

………………., ngày….tháng……năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT
Về việc mượn cơ sở vật chất và các trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch

Họ và tên:…………………………………………………………………………MSSV:………………..

Đơn vị (lớp/chi đoàn/phòng/khoa/trung tâm):………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

I/. NỘI DUNG CAM KẾT:

1. Sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng công năng và mục đích sử dụng.

2. Nghiêm túc chấp hành Nội quy sử dụng giảng đường, phòng học của nhà trường.

3. Trước khi sử dụng, người sử dụng phải gửi Đơn đề nghị và Cam kết về việc mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch được chấp thuận cho bộ phận quản trị – thiết bị tại cơ sở để quản lý hồ sơ, làm thủ tục nhận trang thiết bị.

  2023 Phụ lục thông tư 15 2019 BYT về đấu thầu thuốc

4. Sau khi sử dụng, cam kết trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất như trước khi mượn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bên trong, bên ngoài cơ sở vật chất được cho mượn.

5. Người sử dụng liên hệ bộ phận quản trị – thiết bị để trả lại tài sản, trang thiết bị đã mượn.

6. Trong trường hợp để xảy ra hư hỏng cơ sở vật chất, mất mát tài sản, trang thiết bị được cho mượn, tổ chức, cá nhân đứng tên trên đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục/bồi hoàn tài sản, trang thiết bị đã mượn cho nhà trường.

II/. LIỆT KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MƯỢN:

STTTên CSVC/
Trang thiết bị
Số lượngNgày mượnNgày trảThời gian mượn
Bắt đầuKết thúc
ITÊN CSVC
1
2
IITRANG THIẾT BỊ
1
2
IIIMỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
  2023 Góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn tiếng Anh 2023

Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết nêu trên.

P.Quản trị – Thiết bịNgười viết đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment