2023 Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho người đã có kinh nghiệm 2023

2023 Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho người đã có kinh nghiệm 2023

Đơn xin việc bằng tiếng Anh

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin việc bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến cho các bạn khi đi xin việc để hoàn thiện bộ hồ sơ cá nhân của mình. Đây là mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm bằng Tiếng Anh mới nhất, mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Mục đích của việc viết thư xin việc bằng tiếng Anh

Có 4 mục đích hướng tới mà một bức thư xin việc tiếng anh bạn cần biết:

 • Giới thiệu bản thân bạn một cách ngắn gọn đến với nhà tuyển dụng
 • Hãy cho nhà tuyển dụng biết vì sao bạn là ứng viên hoàn hảo nhất cho vị trí này.
 • Phát triển thêm những ý nội dung đã có trong CV đính kèm
 • Bổ sung những ưu điểm, chi tiết mà bạn chưa nêu ra trong CV nếu có.

2. Nội dung cần có trong đơn xin việc bằng tiếng Anh

Với mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có cách viết đơn xin việc khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đơn xin việc bằng tiếng Anh nào cũng có 4 phần chính là: phần thông tin liên hệ, phần giới thiệu, phần lí do nhà tuyển dụng nên chọn bạn và phần kết.

Với đơn xin việc bằng tiếng Anh, bạn nên viết chuẩn xác thông tin cá nhân và thông tin của nhà tuyển dụng.

Bạn nên trình bày địa chỉ, số điện thoại và email để nhà chiêu mộ người làm viêc có khả năng thuận lợi cập nhật phỏng vấn hoặc hỏi thêm tin tức thiết yếu. Chú ý, đối với dữ liệu thư điện tử, bạn cần trang bị một thư điện tử mang tên nghiêm.

Bạn tránh dùng những câu như “Dear sir/madam” và “To whom it may concern” bởi sẽ làm nhà tuyển nhân sự nhận thấy bạn đang gửi thư theo dạng công nghiệp, cùng một mẫu nạp vào nhiều công ty khác nữa.

Thay vào đó , bạn hãy nỗ lực nghiên cứu cụ thể về nhà tuyển dụng bên phía công ti mà mình định ứng tuyển và khẳng định trong lời chào hỏi là “Dear mr …. /ms ….”

Điều đó sẽ thể hiện bạn thật sự quan tâm đến vị trí ứng tuyển và công ty nơi bạn ứng tuyển
Ngay sau lời chào, bạn nên viết một đoạn văn ngắn gọn đến vị trí mình ứng tuyển và nhờ đâu mà bạn biết về chuyện tuyển nhân sự của doanh nghiệp.

 • Lí do khiến nhà tuyển người làm việc cần lựa bạn

Đây chính là một phần quan trọng nhất của lá đơn xin việc. Tại phần này bạn nên kể ra các loại bằng cấp, năng lực trình độ và việc mà bạn đã từng thực hiện trước đó.

Hãy cho nhà tuyển nhân sự hiểu vì sao họ lại phải tuyển bạn vào vị trí đó thay vì tuyển người khác. Bạn sẻ mang lại những quyền lợi gì cho doanh nghiệp nếu họ tuyển dụng người bạn.

Bạn nên khẳng định lại một lần nữa về sự thành tâm và sự mong muốn được ứng tuyển vào vị trí công việc này. Bên cạnh đó là sự mong chờ một cuộc trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng. Tất nhiên cuối cùng, bạn đừng quên gửi lời cám ơn đến nhà tuyển dụng vì đã đọc lá đơn của bạn.

  Mẫu giấy viết chữ đẹp 5 ô li

3. Đơn xin việc bằng tiếng Anh cho quản lý nội dung/ content (bản song ngữ)

Subject: Carina Smith – Web Content Manager Position

Tựa đề email: Carina Smith – Vị trí Quản lý Nội dung Web

Dear Hiring Manager,

Xin chào Quản lý Tuyển dụng,

I’m writing to express my huge interest in the Web Content Manager position listed on Support.com. I have many experiences in building large, consumer-focused health-based content sites. While much of my experiences have been in the business world, I could understand clearly about the social values of this sector and I am confident that my business experiences will be an asset to your organization.

Tôi viết thư này để thể hiện sự quan tâm lớn của tôi đối với vị trí Quản lý Nội dung Web được liệt kê trên Support.com. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các trang web nội dung về chủ đề sức khỏe và tập trung vào người tiêu dùng. Mặc dù nhiều kinh nghiệm của tôi đã có trong lĩnh vực kinh doanh, tôi vẫn có thể hiểu rõ các giá trị xã hội của lĩnh vực này và tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm kinh doanh của tôi sẽ là một tài sản cho tổ chức của bạn.

My responsibilities included building up and management of: website editorial mood and tone; calendars editorial; and the daily content programs and productions for various linked websites.

Trách nhiệm của tôi bao gồm xây dựng và quản lý: cách nói và phong cách biên tập trang web; lịch biên tập; và các chương trình nội dung hàng ngày và sản xuất cho các trang web liên kết khác nhau.

I have closely worked with many healthcare professionals and medical editors to help them providing the best possible information giving directly to a consumer audience of patients. I have also helped physicians to use their medical contents and understand how to write friendly and easily comprehensible text.

Tôi đã làm việc chặt chẽ với nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe và biên tập viên y tế để giúp họ cung cấp thông tin tốt nhất trực tiếp cho người tiêu dùng và các bệnh nhân. Tôi cũng đã giúp các bác sĩ sử dụng nội dung y tế của họ và hiểu cách viết văn bản thân thiện và dễ hiểu.

Experiences taught me how to build up many strong relationships with departments in the organization. I surely have good ability to work whether in a team or cross-team. I can also easily work with web engineers to resolve technical issues and implement technical enhancements.

Kinh nghiệm cá nhân dạy tôi cách xây dựng nhiều mối quan hệ bền chặt với các phòng ban trong tổ chức. Tôi chắc chắn có khả năng tốt để làm việc cho dù trong một nhóm hoặc nhiều nhóm phối hợp. Tôi cũng có thể dễ dàng làm việc với các kỹ sư web để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và thực hiện các cải tiến kỹ thuật.

I am super confident directly working with other departments to execute design and functional enhancements, monitor site statistics or conduct search engine optimization.

Tôi cực kỳ tự tin làm việc trực tiếp với các bộ phận khác để thực hiện các cải tiến về thiết kế và chức năng, theo dõi số liệu thống kê trang web hoặc tiến hành tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Thank you for your consideration.

Cảm ơn sự xem xét của quý công ty.

Carina Smith

[email protected]
999-123-1234
www.linked.com/carinasmith

4. Đơn xin việc bằng tiếng Anh cho lập trình viên (bản song ngữ)

MẪU 1: Thư xin việc

  Đoạn văn cảm nhận đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ

Jonathan Barker

8 Sue Street, Suntown, CA 08067 · 909-333-5555

[email protected]

September 14, 2019

Mark Anderson

Sue Corporation

87 Delaware Road

Hatfield, CA 08065Dear Mr. Anderson, (Xin chào ngài Anderson)

I am writing to apply for the programmer position advertised in the Sue Corporation. As requested, I enclosed a completed job application, my certifications, my resume and three references.

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí lập trình viên được quảng cáo ở Sue Corporation. Như yêu cầu, tôi gửi kèm đơn xin việc đã điền đầy đủ thông tin, các chứng chỉ, sơ yếu lý lịch và ba thư giới thiệu.

The role is really appealing to me, and I strongly believe that my rich experiences and education make me a highly competitive candidate for this position. My strengths that would best support my success in this position include:

Vai trò này thực sự hấp dẫn tôi và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những kinh nghiệm và giáo dục phong phú của tôi khiến tôi trở thành một ứng cử viên có tính cạnh tranh cao cho vị trí này. Những điểm mạnh của tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho thành công của tôi ở vị trí này bao gồm:

 • I have successfully designed, developed and supported live-use applications. (Tôi đã thiết kế thành công, phát triển và hỗ trợ các ứng dụng sử dụng trực tiếp.)
 • I strive continually for excellence. (Tôi phấn đấu liên tục cho sự xuất sắc.)
 • I provide exceptional contributions to customer service for all customers. (Tôi cung cấp những đóng góp đặc biệt về các dịch vụ khách hàng cho tất cả khách hàng.)

With a Bachelor of Siences degree in Computer Programming, I have a comprehensive understanding of the full lifecycle for many software development projects. I also have many experiences in learning and applying new technologies as appropriate. Please take a look at my resume for additional information on my experiences.

Với bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Lập trình Máy tính, tôi có sự hiểu biết toàn diện về vòng đời của nhiều dự án phát triển phần mềm. Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc học và áp dụng các công nghệ mới thích hợp. Xin hãy xem sơ yếu lý lịch của tôi để biết thêm thông tin về kinh nghiệm của tôi.

I can be reached anytime via email at [email protected] or by cell phone, 909-333-5555.

Công ty có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào thông qua email [email protected] hoặc số điện thoại di động của tôi, 909-333-5555.

Thank you for your time and consideration. I am looking forward to speaking with you about this employment opportunity.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự quan tâm của bạn. Tôi mong được nói chuyện với bạn về cơ hội việc làm này.

Sincerely,

Trân trọng,

5. Đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho kỹ sư xây dựng

Đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho người đã có kinh nghiệm
Đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho người đã có kinh nghiệm

Nguyen Van A

Tan Binh, HCMC

M: 09090909xx E: nguyen…@gmail.com

19 October 2022

Mr. Nguyen Van B

HR Manager

ABC Construction Company

District 1, Ho Chi Minh City

Dear Mr. B.

Apply to: Civil Engineer position

I would like to apply for the post of Civil Engineer as advertised on the Careerlink.vn website. My background, skills, experience make me an ideal applicant for the position.

I am a degree holder in Civil Engineering from HCMC University of Technology with 3 years of experience in construction field. Presently I’m working as a Site Engineer at DEF Company specializing in executing office building, apartment building, trade center and factory… Most of my job includes identifying outstanding and incomplete drawings and interface details, testing site materials, controlling sub-contractor’s executing work at site, performing QC by monitoring, checking and reporting of site work, assisting the Quantity Survey in valuating and in assessing addition work.

In addition, the projects that I have undertaken have honed my skills in working affectively both independently and as part of a team, giving instruction to building workers. I am good in using use graphical software such as: AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

  Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

You will see from my enclosed resume not only the projects I taken part in, but also the qualifications and experience I can fulfill the requirements for this job.

I would welcome the opportunity to talk to you and I hope that you will invite me for an interview. I thank you for your time and I look forward to hearing from you. Yours sincerely,

Nguyen Van A

6. Đơn xin việc bằng Tiếng Anh cho kế toán

Đơn xin việc bằng Tiếng Anh
Đơn xin việc bằng Tiếng Anh

Nguyen Van A

Tan Binh, HCMC

M: 09090909xx E: nguyen…[email protected]

14th October 2022

Ms Nguyen Van B

HR Manager

ABC manufacturing company

Thuan An Binh Duong

Dear Ms. B.

Apply to: Accountant position

I am writing to apply for the Accountant position which was advertised on the Careerlink.vn website.

I completed my Bachelor degree with an accounting major in 2012. After graduation, I worked as an Accountant at DEF manufacturing company. My duties included reconciling bank transaction and all payment by cash and credit card to make sure all accuracy, supervising all payable accountant receivable accountant, assisting Chief Accountant to check the accountant record, making tax reports eg: VAT, PIT and CIT, calculating Fixed asset and prepared expenses.

You will find me to be a positive, motivated and hard-working person who is keen to learn and contribute. Given the opportunity. I would apply myself with enthusiasm to all tasks, ensuring that I get the job done accurately and efficiently.

As part of my application I have attached my resume for your consideration. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Yours sincerely,

Nguyen Van A

7. Đơn xin việc bằng Tiếng Anh ngắn gọn

Jonathan Barker

××× Nguyen Trai St.,
Dist 1, Ho Chi Minh City.
June. 18, 2022

Vietnam Recruiter Inc.
××× Nguyen Thi Minh Khai St., Dist 3,
Ho Chi Minh City

Dear Human Resource Manager:

I am applying for the position of Sales Executive, which was advertised on Aug. 4 with the career services center at ××× University. The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.

According to the advertisement, your position requires excellent communication skills, computer literacy, and a B.S. degree in business, economics, or finance. I will be graduating from ××× University this month with a B.S. degree in finance. My studies have included courses in computer science, business administration, speech communications, and business writing. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work and in my recent internship at United Distribution Inc. in Ho Chi Minh City.

My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm.

If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 095×××××××. I will be available at your convenience.

Thank you for your consideration.
Sincerely,

Nguyen Văn A

8. Lưu ý khi soạn đơn xin việc bằng tiếng Anh

Một số điều cần chú ý khi soạn thư xin việc bằng tiếng Anh:

 • Khoảng cách lề thông dụng 1-1.5 inches để đảm bảo nội dung nằm gọn trong 1 trang A4.
 • Chọn font chữ phổ biến như Time new roman, Arial, đồng nhất suốt thư xin việc và cần bằng hoặc lớn hơn font size 12.
 • Căn lề một cách đồng nhất cho toàn bộ thư xin việc, thông dụng nhất là căn lề trái.

Trên đây là các mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh mới nhất dành cho người đã có kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các mẫu đơn xin việc, mẫu thư xin việc khác trong mục Mẫu CV xin việc nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *