2023 Mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp 2023

Mẫu công văn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp mới nhất

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp cho mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận thông tin doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung xin xác nhận, thông tin của doanh nghiệp…

2. Mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp

Để soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp chuẩn về hình thức và nội dung, người làm đơn phải đảm bảo khai đầy đủ thông tin sao cho hợp lệ. Cụ thể, người làm đơn phải ghi các thông tin của doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ trước đây, và thông tin về người đại diện pháp luật bao gồm tên, chức danh, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, theo giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Cuối đơn, giám đốc ký và ghi rõ họ tên. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu dưới đây nhé:

Công ty …………….

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

……………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

– Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Kính gửi:

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ………………

– Ủy ban nhân dân phường …………………….

  2023 Phân biệt trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự

Tên công ty: ………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư …………….cấp lần đầu ngày ………………., đăng ký thay đổi lần thứ ………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ……….. Giới tính: ………

Chức danh: ………

Sinh ngày: …….. Dân tộc: … Quốc tịch: ……….…

CCCD số: …….. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Công ty cổ phần ABC xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………… do Sở Kế hoạch và đầu tư ………………… cấp lần đầu ngày ……………….., đăng ký thay đổi lần thứ ………………, công ty chúng tôi có địa chỉ trụ sở chính tại …………………………… Tuy nhiên, theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/……. do ………………. ký ngày …/…/…….., Hội đồng nhân dân ………….. đã quyết nghị nội dung về thay đổi đánh số nhà trên địa bàn ……………….., trong đó có phố ….. Theo đó, địa chỉ trụ sở chính của công ty tôi hiện tại là…………

Căn cứ pháp lý:

+ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “…Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”:

+ Căn cứ khoản 3 Điều 4 Quy chế Đánh số, gắn biển số và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội): “Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo địa bàn phường, xã, thị trấn; trao Giấy chứng nhận số nhà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo địa bàn quản lý”.

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Do vây, công ty chúng tôi kính xin quý cơ quan xác nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty chúng tôi là: ………\

  Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Mong quý cơ quan tạo điều kiện cho chúng tôi.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Công ty ……………….

Giám đốc

Xác nhận của UBND phường …

 

3. Công văn xác nhận thông tin doanh nghiệp

Mẫu công văn xác nhận thông tin là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể thực hiện việc xác nhận thông tin cá nhân, địa chỉ doanh nghiệp…

Công ty ………….

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

……………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN XÁC NHẬN THÔNG TIN

(Về việc xác nhận…………)

Kính gửi:

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ………….

– Ủy ban nhân dân phường ……………………………

Tên công ty: Công ty………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……… do Sở Kế hoạch và đầu tư ………………………. cấp lần đầu ngày ……., đăng ký thay đổi lần thứ ……

Địa chỉ trụ sở chính: …

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ……….. Giới tính: ………

Chức danh: ………

Sinh ngày: …….. Dân tộc: … Quốc tịch: ……….…

CCCD số: …….. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Công ty cổ phần ABC xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………… do Sở Kế hoạch và đầu tư ………………… cấp lần đầu ngày ……………….., đăng ký thay đổi lần thứ ………………, công ty chúng tôi có địa chỉ trụ sở chính tại …………………………… Tuy nhiên, theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/……. do ………………. ký ngày …/…/…….., Hội đồng nhân dân ………….. đã quyết nghị nội dung về thay đổi đánh số nhà trên địa bàn ……………….., trong đó có phố ….. Theo đó, địa chỉ trụ sở chính của công ty tôi hiện tại là…………

Căn cứ pháp lý:

+ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “…Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”:

  Chung sống với nhau như vợ chồng là gì?

+ Căn cứ khoản 3 Điều 4 Quy chế Đánh số, gắn biển số và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội): “Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo địa bàn phường, xã, thị trấn; trao Giấy chứng nhận số nhà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo địa bàn quản lý”.

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Do vây, công ty chúng tôi kính xin quý cơ quan xác nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty chúng tôi là: ………\

Mong quý cơ quan tạo điều kiện cho chúng tôi.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Công ty …………………..

Giám đốc

Xác nhận của UBND phường …

4. Công văn cung cấp thông tin doanh nghiệp

Mẫu cung cấp thông tin doanh nghiệp dưới đây được soạn thảo trong trường hợp thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong mẫu đơn, đơn vị Công ty phải khai đầy đủ tên công ty, địa chỉ, số tài khoản, ngân hàng, mã ngân hàng gửi tới UBND Quận/Huyện và Phòng lao động TB&XH Quận/Huyện. Mời bạn đọc tham khảo nhé

Công văn cung cấp thông tin doanh nghiệp

Công ty ………….

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

……………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi:

– UBND Quận……………

– Phòng Lao động-TB&XH………

Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Công ty………………….xin cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc chuyển tiền nhanh chóng, chính xác và đúng quy định như sau:

Tên công ty: ………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………….

Ngân hàng:……………………………………………

Mã ngân hàng:………………………………………

Cam kết sau 3 ngày nhận được tiền hỗ trợ, công ty sẽ chuyển trả phòng LĐ TB&XH chứng từ chứng minh đã chuyển tiền trợ cấp đến tay người lao động.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên:

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment