2023 Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm theo Thông tư 05

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm là mẫu dự toán về số mức chi cho quản lý dự án của nhà chủ đầu tư. Mẫu dự toán nêu rõ số dự toán được duyệt, số chi thực hiện, dự kiến mức chi năm kế hoạch….. Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm được ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các nhà đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu dự chi phí quản lý dự án năm tại đây.

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Báo cáo kết quả thẩm tra dự án

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Bài Hay  2023 Tải Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
———————————-

…………, ngày……… tháng….. năm…..

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM

Tên Chủ đầu tư/BQLDA: ……………………………..

Đơn vị tính: ….

TTNội dungNăm báo cáoDự kiến mức chi năm kế hoạch
Dự toán được duyệtThực hiện
12345
Tổng cộng
1Tiền lương
2Tiền công
3Các khoản phụ cấp lương
4Chi tiền thưởng
5Chi phúc lợi tập thể
6Các khoản đóng góp
7Thanh toán dịch vụ công cộng
8Chi mua vật tư văn phòng
9Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10Chi hội nghị
11Chi công tác phí
12Chi thuê mướn
13Chi đoàn ra
14Chi đoàn vào
15Chi sửa chữa tài sản
16Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý
17Chi phí khác
18Dự phòng
Bài Hay  2023 Lời bài hát Lần đầu anh đây mới quen em
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment