2023 Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế

2023 Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế là mẫu đơn được lập ra để xin được giải trình về việc chậm nộp tờ khai thuế. Mẫu nêu rõ nội dung giải trình…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Công ty ………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…tháng…năm…

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình nộp chậm hồ sơ khai thuế)

Kính gửi: Cục thuế …………….

Tên đơn vị: C.Ty……………..

MST:……………………………

Địa chỉ: ……………………………

Do đặc thù Doanh nghiệp mới thành từ ngày ….tháng ….năm ….nên DN chưa nắm rõ nghĩa vụ thuế và trong tháng……….cũng không có phát sinh.

Nên DN chưa kịp thực hiện kê khai thuế của kỳ Kế toán tháng ………….

Cục thuế nhắc yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế ……….. Nay, DN thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn thiếu.

  Công văn 3807/UBND-KGVX Hà Nội 2021 cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường

Vậy doanh nghiệp chúng tôi xin giải trình về việc nộp chậm tờ khai trên. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện để doanh nghiệp không bị phạt.

Xin chân thành cảm ơn!

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *