2023 Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

Mẫu giấy chứng nhận về việc hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan. Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

(CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN)

CHỨNG NHẬN

Họ và tên: ……………………………………………… (Họ và tên người được chứng nhận)

Sinh ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Đã hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… tại…………………….

Số QĐ cấp chứng nhận:… ngày…

Số vào sổ: ………………

Số hiệu: ………/201../GCN-….

……, ngày …… tháng …… năm 20…
TM. ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  2023 Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Leave a Comment