2023 Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức

Giấy đề nghị tất toán tài khoản

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán của tổ chức

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán của tổ chức là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc tất toán tài khoản của tổ chức. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin tổ chức, nội dung tất toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán của tổ chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài Hay  2023 Mẫu bệnh án răng hàm mặt - Bệnh án răng hàm mặt

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Tên đầy đủ của tổ chức: ……………………………………………………………………

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………….. Ngày cấp: ………/…../…………

Giấy phép hoạt động kinh doanh số: ……………….. Ngày cấp: ………/…../…………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………..Fax: …………………Mã số thuế: …………

Người đại diện của tổ chức: …………………….Chức vụ: ……………………..

Giấy ủy quyền (trong trường hợp người đại diện ký hợp đồng không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức) số …………………..ngày………/…../…

Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:

-Tài khoản tiền gửi số: …………………………….. Tại: ………………………………

Số dư tiền mặt trên tài khoản: ………………………………………………………….

-Tài khoản lưu ký số: ………………………………………………………………………

Số dư chứng khoán:

STT

Mã CK

Số lượng chứng khoán sở hữu

Tổng cộng

Ghi chú

CK giao dịch

CK chờ giao dịch

Lưu ký thường

Lưu ký có điều kiện

Lưu ký thường

Lưu ký có điều kiện

A. HNX

CK A…

B. HOSE

CK B….

C. UPCOM

CK C….

D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT

CK D….

E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

CK E….

Bài Hay  2023 Dân quân thường trực có lương không 2023?

Nay đề nghị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí thực hiện tất toán tài khoản và chuyển số tiền và chứng khoán nêu trên đến:

– Đối với chứng khoán: ……………………………………………………………………….

Người nhận: ………………………………………………………………………………………

Số tài khoản lưu ký: ………………………… Tại …………………………………………..

– Đối với tiền: ……………………………………………………………………………………..

Người nhận: ………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………

Chuyển khoản do thực hiện tất toán tài khoản

…………, ngày…tháng…năm…

Chủ tài khoản

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

TUQ.Tổng Giám đốc

Giám đốc Chi nhánh

Trưởng phòng giao dịch

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán của tổ chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *