2023 Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN

CƠ QUAN THUẾ XÁC NHẬN ………..

Số: ……………………

Ngày…… tháng…… năm………

GIẤY XÁC NHẬN/KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Kính gửi: <tên NNT>……… <Mã số thuế> …………

Căn cứ Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước số…… ngày …/…/… của người nộp thuế gửi cơ quan thuế;

Căn cứ số liệu về số thuế đã nộp NSNN của người nộp thuế được theo dõi trên ứng dụng của cơ quan thuế, <Trường hợp chấp nhận đề nghị xác nhận của NNT> cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế đã nộp vào NSNN từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… của <tên NNT>……, mã số thuế <mã số thuế> ………… và các đơn vị phụ thuộc (nếu có) ……, cụ thể như sau:

<1. Xác nhận theo loại thuế>

STT

Mã số thuế

Tên NNT

Loại thuế

Nội dung nộp NSNN

Số tiền

Loại tiền

Cơ quan quản lý thu

Ghi chú

Chương

Tiểu mục

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng MST, loại thuế, loại tiền)

<2. Xác nhận chi tiết theo chứng từ nộp thuế>

Bài Hay  2023 Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

STT

MST

Tên NNT

Số chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày nộp thuế

Nội dung nộp NSNN

Số tiền

Loại tiền

Cơ quan quản lý thu

Ghi chú

Chương

Tiểu mục

TỔNG CỘNG:

(Chi tiết theo từng loại tiền)

<Trường hợp không chấp nhận đề nghị xác nhận của NNT thì>: Cơ quan thuế không xác nhận đề nghị của người nộp thuế.

Lý do không xác nhận:….

Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý thu để rà soát, đối chiếu.

Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý thu để được hỗ trợ trực tiếp./.

CƠ QUAN THUẾ…………

NGƯỜI ĐỐI CHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ……….Mẫu số: C1-10/NS
(Ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNNSố: ………………
Bài Hay  2023 Viết một thông báo của lớp về việc đăng ký tham gia một cuộc thi cấp trường

Kính gửi: ……………………………………..

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN:

Người đề nghị xác nhận: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan thuế: ……………………………………………………………………………………

Xác nhận số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước của: <Tên người nộp thuế>……………….. Mã số thuế: …………

Các thông tin cần xác nhận:

STTSố chứng từNgày chứng từNgân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuếNội dung nộp NSNNSố tiềnGhi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
…………, ngày…tháng…năm…
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị
(Ký tên và đóng dấu)

II- CƠ QUAN THUẾ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộp tiền thuế vào NSNN của người nộp thuế: <Tên người nộp thuế> ………………………. Mã số thuế:

Xác nhận đến ngày ……./ ……../ ………., kết quả như sau:

Bài Hay  2023 Tải Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2022
STTSố chứng từNgày chứng từNgân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuếNội dung nộp NSNNSố tiềnGhi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
Ngày …. tháng … năm …
CƠ QUAN THUẾ …
Người đối chiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Leave a Comment