2023 Mẫu giấy giới thiệu khám bệnh – Giấy giới thiệu khám bệnh

Giấy giới thiệu khám bệnh

Mẫu giấy giới thiệu người bệnh khám bệnh

Mẫu giấy giới thiệu người bệnh khám bệnh là mẫu giấy được lập ra để giới thiệu bệnh nhân tới khám bệnh. Mẫu giấy nêu rõ bệnh nhân được giới thiệu, người giới thiệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu người bệnh khám bệnh như sau:

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM BỆNH

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Cơ sở y tế giới thiệu:…………………………………………………………………….ĐT:………..

Họ tên người bệnh:………………………………………………….. Tuổi:……….. Giới:……….

Địa chỉ người bệnh: …………………………………………………………………………………….

Lý do chuyển : ……………………………………………………………………………………………

Đề nghị: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày…tháng…năm…

Người viết giấy giới thiệu
(Ký & ghi rõ họ tên)

Gồm 02 liên, BN cầm 01 liên mang đi

Bài Hay  2023 Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 2023

01 liên lưu tại cơ sở y tế giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu người bệnh khám bệnh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment