2023 Mẫu giấy nghỉ phép ra nước ngoài

Mẫu giấy nghỉ phép ra nước ngoài là gì? Mẫu giấy nghỉ phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy nghỉ phép ra nước ngoài là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc nghỉ phép ra nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của người nghỉ phép, thời gian nghỉ…

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./GNP-…….

……….,ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn xin nghỉ phép ngày…./…./………. của ông (bà)………………………………

Xét đề nghị của ….(1)…. tại Công văn số … ngày …………………………………, (2) cấp cho:

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………………

2. Chức vụ: …………………………………………………………………………….

3. Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

4. Nghỉ phép năm ………; số ngày nghỉ phép:…. ngày.

Bài Hay  2023 Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

5. Thời gian nghỉ kể từ ngày …./…./….. đến hết ngày …../…./……. Trong đó:

– Thời gian ra nước ngoài kể từ ngày …../…../….. đến hết ngày …./…./……..;

– Thời gian nghỉ trong nước (nếu có) kể từ ngày …../…../….. đến hết ngày …../…../…..;

6. Nơi nghỉ phép ………………………………(3)……………………………………

Nơi nhận:
– ……..;
– ……..;
– ……… .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

(1) Đơn vị trực tiếp quản lý người lao động

(2) Cấp có thẩm quyền quyết định

(3) Nơi nghỉ phép: Ghi rõ tên các nước đến và địa điểm nghỉ trong nước (nếu có)

Leave a Comment