2023 Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2023

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu nêu rõ người được ủy quyền, công việc ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tại đây.

1. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ sở kế hoạch đầu tư là gì?

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ sở kế hoạch đầu tư là mẫu được lập ra để ủy quyền cho cá nhân được phép thay mặt doanh nghiệp tiếp hành thủ tục cần thiết tại sở kế hoạch đầu tư khi thành lập mới doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  2023 Mẫu sổ kho của ngân hàng nhà nước

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………

Chức danh: ………………………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………. Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày … tháng … năm …

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………..

Do Công an ………………………………. Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

  Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

………., ngày…tháng…năm…

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

(Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

3. Cách viết giấy ủy quyền nộp hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của sở kế hoạch đầu tư được được soạn thảo đầy đủ các nội dung sau đây:

– Tên của mẫu là giấy ủy quyền

– Thông tin của bên ủy quyền, bao gồm: họ và tên, chức danh/vị trí hiện đảm nhiệm, nơi đặt trụ sở chính, thông tin về số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được cấp ngày tháng năm nào?

  2023 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

– Thông tin của bên được ủy quyền, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, cấp ngày tháng năm nào, nơi cư trú….

– Nội dung của việc ủy quyền

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Nêu các công việc ủy quyền?

Điều 2: Thời hạn của việc ủy quyền

Ghi rõ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?

Điều 3: Nghĩa vụ bên ủy quyền và bên được ủy quyền

Điều 4: Hiệu lực hợp đồng

Địa điểm, ngày tháng năm bắt đầu có hiệu lực

– Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu bên ủy quyền

Ký, ghi rõ họ và tên bên nhận ủy quyền

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu giấy ủy quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhất 2021 cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment