2023 Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

2023 Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc là thân nhân của người có công với cách mạng. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin người được xác nhận, thông tin của người có công với cách mạng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận con thương binh liệt sỹ tại đây.

UBND (cấp huyện, thị)……..

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:…../ GCN/LĐ-TBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ….. tháng …. Năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Con Thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH

Phòng Lao động – Thương binh xã hội ……………………….. chứng nhận.

Cháu:…………………………….. Năm sinh:…………………………

Là con:……………………………….. có số sổ:……. Tỷ lệ:…….

  Danh sách trung tâm ngoại ngữ được cấp phép ở Hà Nội

Họ và tên Người có công trong giấy chứng nhận:………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………

Trú quán:………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……/……/………… Giới tính: ………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………….

Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ……………………………………….

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính: ………………………………………

Thuộc diện người có công với cách mạng (2): ………………………………………….

Số hồ sơ: …………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……………………………………………………………

  2023 Các nghiệp vụ kế toán trong công ty thương mại

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà:…………………

Là thân nhân người có công với cách mạng.

Thủ trưởng đơn vị

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……., ngày….tháng…năm…

Xác nhận của người có công với cách mạng

(Chữ ký, họ và tên)

(3)

…, ngày…tháng….năm…

Người đề nghị xác nhận

(Chữ ký, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

  2023 Mẫu sổ nhật ký công tác của quản lý thị trường

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *