2023 Mẫu giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, tổ chức xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: ………./20… /XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; Quyết định số ………./2017/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2017 của ………………….. và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Bài Hay  2023 Tải Mô tả công việc của nhân viên tổ chức sự kiện

…………………. (tên cơ quan xác nhận) xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………..……..……………………………………

Địa chỉ: ……………………………..……………………………..………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……, cấp ngày …../……/……… nơi cấp:……..….

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này)

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày …….. tháng …….. năm …………

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN XÁC NHẬN
(ký tên, đóng dấu)

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh hoặc Chi cục an toàn thực phẩm thuộc quận/huyện.

Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bài Hay  2023 Quyết định 286/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ

Leave a Comment