2023 Mẫu kế hoạch tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý

Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ quản lý

Kế hoạch tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý

Kế hoạch tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin cơ sở quy hoạch cán bộ, nội dung quy hoạch… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tại đây.

Nội dung cơ bản của kế hoạch tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý như sau:

UBND HUYỆN ……………..

TRƯỜNG TH ……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
—————-

Số: …………….

…….., ngày…tháng…năm….

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017 – 2020

và những năm tiếp theo

Thực hiện Hướng dẫn số …………….. ngày ………………. về việc hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo của Phòng Nội vụ huyện ………., Trường ……………. ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1/ Mục đích

– Tạo sự chủ động để xây dựng chiến lược trong công tác quy hoạch cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và ổn định chính trị.

– Chuẩn bị và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong nhà trường trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực về trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

2/ Yêu cầu

– Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, viên chức về mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và phương châm của công tác quy hoạch cán bộ.

– Nhận thức rõ ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ; đồng thời nắm bắt được nội dung, phương pháp và quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

– Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ trường học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nhiều cấp học; Hướng dẫn số ………….. ngày ………. của Ban thường vụ huyện ……………….. về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn số ……………. ngày …………… của Phòng Nội vụ huyện ……………. về việc hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý các trường học trực thuộc UBND huyện giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

Bài Hay  2023 Em hãy chuyển các câu thơ tả cảnh mùa thu trong bài thơ Câu cá mùa thu thành đoạn văn miêu tả

II/ NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch

Tập thể lãnh đạo đơn vị, Cấp ủy Chi bộ có thẩm quyền quyết định quy hoạch trong nhà trường với các nội dung sau:

1.1. Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác quy hoạch cán bộ để đề xuất, báo cáo UBND huyện về quy hoạch cán bộ quản lý gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

1.2. Quyết định quy hoạch các chức danh thuộc đơn vị trong nhà trường theo sự phân cấp quản lý; báo cáo các cấp có thẩm quyền về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017- 2020 và các năm tiếp theo của nhà trường.

2. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch

Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ, Ban Giám hiệu và Cấp uỷ Chi bộ tiến hành một số nội dung công việc sau:

2.1. Xây dựng và ban hành kế hoạch quy hoạch cán bộ quản lý.

2.2. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đơn vị về chất lượng, số lượng, cơ cấu, trình độ, độ tuổi, cán bộ nữ.

2.3. Tiến hành nhận xét, đánh giá đối với từng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt về phẩm chất, năng lực, trình độ, tín nhiệm, tuối đời, sức khoẻ… theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.

2.4. Trên cơ cở yêu cầu của quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ vẫn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; những cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tới.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch:

3.1.Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch

*Tiêu chuẩn chung:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, tận tuỵ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có ý chí chiến đấu cao, có tinh thần trách nhiệm với phụ huynh học sinh và với công việc được giao; có ý thức học tập, tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tích luỹ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

– Có phẩm chất đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không quan liêu, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành đúng pháp luật, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng; chấp hành tốt quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định của pháp luật về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

– Khiêm tốn, ham học hỏi, cầu tiến, qua thực tế cho thấy là cán bộ có triển vọng vươn lên đảm nhiệm nhiệm vụ cao hơn; có năng lực thực tiễn thể hiện ở kết quả và hiệu qủa công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ, tập hợp cán bộ; có năng lực tổ chức, điều hành để thúc đẩy sự phát triển của đơn vị; có tác phong sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bài Hay  2023 Quy định về trình độ giáo viên tiểu học 2022

*Tiêu chuẩn cụ thể: Ngoài tiêu chuẩn chung, cán bộ được quy hoạch phải đảm bảo một số tiêu chuẩn cụ thể như sau:

– Là Đảng Viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Trình độ lý luận chính trị: trong dự nguồn đào tạo trung cấp trở lên;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đã học qua chương trình đào tạo quản lý giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn từ 3 đến 5 năm công tác;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được vụ được giao từ 3 năm trở lên;

– Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Không giới thiệu đưa vào quy hoạch chức danh cán bộ quản lý những người làm việc cầm chừng, phẩm chất và năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, quan liêu, ý thức kỷ luật kém, không sẵn sàng nhận sự phân công công tác của tổ chức.

3.2. Về độ tuổi:

– Xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ; cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Để đến khi bố trí vào chức danh quy hoạch phải đảm bảo đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên. Cụ thể:

– Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.

– Thời điểm để tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch là thời điểm tiến hành quy hoạch và bổ sung, điều chỉnh quy hoạch hàng năm.

– Những đồng chí có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm cần đưa ra khỏi quy hoạch. Khi rà soát, bổ sung quy hoạch phải căn cứ vào độ tuổi nêu trên để xem xét, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch.

4. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch:

– Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy hoạch phải được công khai để cán bộ, đảng viên, viên chức tham gia bỏ phiếu giới thiệu ở đơn vị được biết.

– Danh sách quy hoạch gửi Chủ tịch UBND phê duyệt và thông báo trong tập thể chi ủy, ban giám hiệu; tập thể đơn vị nơi cán bộ được quy hoạch và cán bộ được quy hoạch.

– Đối với cán bộ quy hoạch mở bên ngoài đơn vị thì thông báo cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác và cá nhân cán bộ được quy hoạch đó biết.

III/ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH QUY HOẠCH

1. Công tác chuẩn bị:

Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị tiến hành các công việc sau:

– Rà soát, đánh giá chung đội ngũ viên chức của đơn vị về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, độ tuổi, nữ…

– Trên cở sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn, phân loại viên chức theo chiều hướng phát triển, có triển vọng đảm nhận chức vụ cao hơn; cán bộ quản lý tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ quản lý không đủ điều kiện bổ nhiệm lại… Xác định phương hướng cơ cấu đối với chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong thời gian tới; lập danh sách dự kiến nguồn quy hoạch.

Bài Hay  2023 Ngày 28 tháng 6 là ngày gì 2023?

2. Các bước tiến hành quy hoạch:

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch

(1) Hội nghị giới thiệu nguồn:

– Thành phần: toàn thể viên chức của đơn vị.

– Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của đơn vị.

– Trình tự:

+ Hiệu trưởng chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn đưa vào quy hoạch các chức danh.

+ Bộ phận được phân công làm công tác tổ chức phát danh sách dự kiến quy hoạch các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; phiếu giới thiệu.

+ Các đại biểu tiến hành giới thiệu bằng phiếu kín và có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách (nếu có) đã được chuẩn bị.

+ Bộ phận làm công tác tổ chức tiến hành thu phiếu tại hội nghị.

(2) Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn:

Tập thể lãnh đạo đơn vị tổng hợp, thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến cấp ủy chi bộ.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy chi bộ

Sau khi nghiên cứu kết quả giới thiệu của hội nghị toàn thể viên chức, danh sách dự kiến nguồn quy hoạch vào các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của đơn vị, Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy thảo luận và biểu quyết giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch.

Tại hội nghị này, tập thể chi cùng lãnh đạo đơn vị xem xét, giới thiệu nguồn từ nơi khác vào quy hoạch chức danh lãnh đạo của đơn vị.

(Chỉ những người có trên 50% số phiếu bỏ phiếu tán thành mới đưa vào danh sách dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị).

Căn cứ kết quả biểu quyết, tập thể lãnh đạo đơn vị lập hồ sơ báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) xem xét phê duyệt quy hoạch theo phân cấp, phân quyền.

3. Định kỳ bổ sung quy hoạch:

– Định kỳ vào quý I hàng năm (mỗi năm chỉ rà soát, bổ sung 01 lần), tập thể lãnh đạo đơn vị tiến hành rà soát để bổ sung những nhân tố mới vào danh sách quy hoạch và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Đối với các đồng chí dự kiến bổ sung quy hoạch thì tiến hành lại quy trình như mục 2 nêu trên

– Sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, lãnh đạo đơn vị báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) xem xét phê duyệt.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo của Trường ……………………/.

Nơi nhận:

– Phòng Nội vụ;

– Phòng Giáo dục & Đào tạo;

– BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *