2023 Mẫu kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty

Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty

MẪU KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HÀNG NĂM

Mẫu kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty là mẫu bản kế hoạch tổng hợp của phòng nhân sự về tình hình nhân sự qua các năm. Qua có có thể thấy được sự tăng, giảm, biến động nhân sự của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bản kế hoạch nêu rõ tình hình chung về nhân sự, dự kiến nhu cầu phát sinh về nhân sự….. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm tại đây.

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự

Mẫu kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty

Bài Hay  2023 02899995555 là số gì? 02873065555 là số gì?

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty như sau:

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HÀNG NĂM

I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ:

1. Điều động, bổ nhiệm

STT

Chức danh bổ nhiệm

Nguồn

Tăng/giảm

Ghi chú

2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển

STT

Chức danh nghỉ việc

Số lượng dự kiến

Ghi chú

3. Tăng mới do thay đổi tổ chức

STT

Chức danh tăng mới

Số lượng dự kiến

Thời gian cần

Ghi chú

III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM

Quý

Tổng số cán bộ

Tăng mới

Giảm

Thời gian cụ thể

Vị trí

Số người

Vị trí

Số người

I

II

III

IV

Cả năm

IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Quý

Vị trí

Số lượng

Tổng số thời gian sử dụng1

Tổng chi phí lương

I

II

III

IV

Cả năm

Bài Hay  2023 Việt Nam đã từng xảy ra hiện tượng động đất và núi lửa ở đâu?

V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của Giám đốc điều hành

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment