2023 Mẫu kê khai hóa đơn trả lại hàng 2023 mới nhất

Biên bản trả lại hàng

Bản kê khai hóa đơn trả lại hàng là mẫu bản khai được lập ra để kê khai hóa đơn về việc trả lại hàng. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trong thực tế, có nhiều trường hợp nhận hàng hóa rồi lại phát hiện hàng không đúng chất lượng, chủng loại hay quy cách dẫn đến cần phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa. Lúc này, chúng ta cần phải lập hóa đơn trả lại hàng. Bài viết dưới đây của Hoatieu sẽ chia sẻ mẫu Bản kê khai hóa đơn trả lại hàng chuẩn nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Quy định về mẫu bản kê khai hóa đơn trả lại hàng

Để có thể viết hóa đơn trả lại hàng đúng, các kế toán và doanh nghiệp cần phải nắm vững các Thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại hàng hóa cho bên mua và bên bán của các cơ quan có thẩm quyền.

– Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi mua hàng hóa, bên bán đã xuất hóa đơn và bên mua đã nhận hàng, nhưng nếu phát hiện hàng hóa có sai sót, không đúng quy cách hay chất lượng thì được phép trả lại một phần hay toàn bộ số hàng hóa đã mua.

Bài Hay  2023 Cạnh tranh là gì? - Định nghĩa về cạnh tranh

Theo đó, khi xuất hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, bên mua phải lập hóa đơn và ghi rõ nội dung: Hàng hóa trả lại cho bên bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

– Tại Công văn số 4943/TCT-KK có nội dung về hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế đã quy định việc xuất hóa đơn để trả hàng hóa như sau:

  • Trường hợp bên mua trả lại toàn bộ hàng cho bên bán: Bên bán sẽ xuất hóa đơn trả hàng cho bên mua, kê khai rõ tổng giá trị hàng hóa, thuế GTGT (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng, bên bán sẽ điều chỉnh giảm doanh số và thuế GTGT đầu ra. Bên mua cũng phải điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế đó.
  • Trường hợp hai bên bán mua thống nhất chuyển sang điều chỉnh giảm giá cho số hàng lỗi và không phải trả lại thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng đã bán về thuế GTGT theo thỏa thuận. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, bên bán phải điều chỉnh lại doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua sẽ điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế.

– Tại Công văn số 5839/CT-TTHT, Cục thuế TP Hà Nội đã quy định với trường hợp hàng hóa đã bán, đã xuất hóa đơn, đã giao nhưng bị bên mua trả lại thì bên bán và bên mua phải thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trong kỳ thuế phát sinh hóa đơn trả lại đó. Cụ thể:

  • Bên bán phải kê khai giảm vào các chỉ tiêu (32) và (33) tại mục “II. Hàng hóa, dịch vụ bán ra” trên tờ khai 01/GTGT.
  • Bên mua kê khai giảm vào chỉ tiêu (23), (24), (25) tại tờ khai 01/GTGT.
Bài Hay  2023 Trường hợp nào được đi xe máy kẹp 3 người 2023

Lưu ý rằng, với trường hợp hàng bán bị trả lại không có hóa đơn, thì khi trả lại cả hai bên bán và mua phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại, thuế GTGT (nếu có) cùng với lý do trả hàng. Bên bán phải thu hồi hóa đơn đã lập.

2. Mẫu biên bản trả lại hàng 2023

Hóa đơn trả lại hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại: Công ty TNHH………………………………. chúng tôi gồm:

1. BÊN BÁN (BÊN A) ……………………………………

Địa chỉ:………………………………..……………………

Điện thoại:……………………………Email:………………

Mã số thuế:……………………………………..…………..

Đại diện:………………..Chức vụ:………………..………..

2. BÊN MUA (BÊN B) :……………………………………..

Địa chỉ:………………………………..………………………

Điện thoại:……………………..………Email:………………

Mã số thuế:……………………………………..……………

Đại diện:……………………..………..Chức vụ:……………

Bên B trả lại hàng đã mua và Bên A đồng ý nhận lại hàng đã bán theo hoá đơn số …….. ký hiệu …………. ngày ………………………, cụ thể các mặt hàng trả lại như sau:

STT

Tên hàng hoá dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

Cộng tiền hàng

Thuế GTGT (10%)

Tổng giá thanh toán

Tổng giá thanh toán của hàng trả lại ghi bằng chữ: …………………..

Lý do trả hàng: Do hàng hoá đã giao không đúng quy cách./.

Bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng như yêu cầu.

Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng trên.

Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên.

Bài Hay  2023 Lời bài hát She Make It Clap - She Make It Clap lyrics

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu kê khai hóa đơn trả lại hàng

Mẫu kê khai hóa đơn trả lại hàng là mẫu bản kê khai được lập ra để kê khai về hóa đơn trả lại hàng.

  • Mẫu kê khai hóa đơn trả lại hàng nêu rõ:
  • Nội dung kê khai
  • Thông tin đơn vị kê khai

Tên đơn vị thực hiện
kê khai
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số ………/…..
V/v kê khai hóa đơn trả lại hàng

….., ngày … tháng … năm …..

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ….)

(tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai hóa đơn trả lại hàng (đính kèm).

Kê khai này thực hiện từ ngày …./…. / …… đến ngày…/…/….

(tên đơn vị kê khai ) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác của hóa đơn trả lại hàng mà chúng tôi đã kê khai./.

STT

Tên mặt hàng

Số lượng hóa đơn bị trả lại

Ghi chú

1

2

Kèm theo gồm ….. (số lượng) hóa đơn bị trả lại.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là các Bản kê khai hóa đơn trả lại hàng 2023 mới nhất và các quy định liên quan đến biên bản trả lại hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *