2023 Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị là gì? Mẫu bản nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị là gì?

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị là mẫu bản nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét đánh giá, sơ lược về lịch sử cán bộ…

Bài Hay  2023 Mẫu công văn - Mẫu công văn mới nhất

2. Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ …………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

(của cấp ủy Đảng đơn vị)

I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ

1. Họ và tên: …………………….. Giới tính: Nam (nữ)

2. Ngày, tháng, năm sinh

3. Quê quán

4. Nơi ở hiện nay.

5. Ngày vào Đảng, ngày chính thức

6. Trình độ: Chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

7. Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

8. Quá trình công tác

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống

– Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài Hay  2023 Ý nghĩa Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy

– Đạo đức lối sống; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

– Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân.

– Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở đơn vị; tinh thần đoàn kết tập thể.

2. Năng lực công tác

– Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước.

– Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao (nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá, phân loại hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu, triển vọng phát triển.

III. KẾT LUẬN CHUNG

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn chức danh.

Bài Hay  2023 Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 12 năm học 2021-2022

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

T/M CẤP ỦY ĐẢNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự của cấp ủy Đảng đơn vị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment