2023 Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

Phiếu bổ sung lí lịch Đảng viên

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức là mẫu phiếu được cá nhân người cán bộ, công chức lập ra để bổ sung về lý lịch cán bộ, công chức hàng năm. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của cán bộ công chức, nội dung lý lịch bổ sung… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức hàng năm tại đây.

1. Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: …………….

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: ………………………..

Số hiệu cán bộ, công chức:…………………….

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………………………………….

2) Ngày tháng năm sinh:……………………………………………. Giới tính (Nam/nữ) …………….

3) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ……………………………………………………………………

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4) Ngạch công chức (viên chức): ……………………………………………………, Mã ngạch: ……………….

5) Bậc lương: …………………, Hệ số: ……………………., Ngày hưởng …/…/…, PCCV: …………….., PCƯĐ: ………%, PCTNVK: ………..%, PCTNN: ……….%

6) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ………/………./…………, Ngày chính thức: ……./………/………..

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Bài Hay  2023 Danh mục thiết bị dạy học môn Toán lớp 6

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡngChuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức đào tạo, BD

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú: Hình thức học: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …; Văn bằng: TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư …. hoặc chứng chỉ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày ……/……/…….. đến ngày ……/…./…….. đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ (thời điểm hiện tại)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột … )

Bài Hay  2023 Thông tư 29/2021/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày…tháng…năm….…………., ngày…tháng…năm….
Người khai bổ sung
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Phần đầu phiếu

– Ghi rõ tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức và số hiệu viên chức.

– Tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức cần ghi rõ thời gian từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Các thông tin về cá nhân viên chức:

+ Họ và tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.

+ Các thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại.

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh mà viên chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức danh nghề viên chức, mã số, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác.

+ Các thông tin về kết nạp Đảng: ghi rõ ngày kết nạp Đảng và ngày chuyển Đảng chính thức.

Phần nội dung chính

– Ghi rõ toàn bộ những thay đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác: Viên chức ghi cụ thể các chức danh, chức vụ mà mình được bổ nhiệm, bầu cử, miễn nhiệm hoặc điều động công tác; những thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

– Ghi rõ những thay đổi của viên chức trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Viên chức kê khai ghi rõ: tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học.

Bài Hay  2023 Xe máy chỉ có một gương chiếu hậu có bị phạt?

– Viên chức ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

– Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác ở nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc chuyến công tác (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng), ghi rõ đến nước nào, làm gì, tại cơ quan, tổ chức nào.

– Tình trạng sức khỏe viên chức ở thời điểm hiện tại: Ghi cụ thể về tình trạng sức khỏe, các bệnh mãn tính cũng như thông tin cơ bản về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

– Về kinh tế bản thân viên chức: Kê khai những phát sinh về tài sản mới như nhà đất, các tài sản giá trị lớn… mà bản thân viên chức có do tự mua hay được thừa kế, được cho.

– Những thay đổi về gia đình viên chức: Ghi cụ thể những thay đổi về số lượng thành viên, về kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức.

Phần cuối phiếu

Viên chức khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức ký xác nhận và đóng dấu lên phiếu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment