2023 Mẫu Phiếu thu – Mẫu số 01 – TT theo Quyết định 15

Mẫu số 01 – TT theo Quyết định 15

Mẫu phiếu thu

Phiếu thu” là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

Dưới đây là Mẫu Phiếu thu, bạn click vào nút Tải về để tải mẫu Phiếu thu.

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

  Quốc gia nào có diện tích lớn nhất, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ châu Âu?

PHIẾU THU

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: ………………………….

Số: …………………………………..

Nợ: ………………………………….

Có: …………………………………..

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày ……… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………….

Cách lập phiếu thu:

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.

Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.

Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…

  2023 Mẫu đơn xin lấy lại tài sản bị trộm cắp đã được tìm thấy

Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.

Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.

Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Xem thêm:

Leave a Comment