2023 Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến tái định cư

Phiếu trưng cầu ý kiến

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư là mẫu phiếu được lập ra để trưng cầu ý kiến về việc tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung trưng cầu ý kiến… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Về việc tái định cư để thực hiện dự án

  2023 Con dấu là gì? Cách đóng dấu như thế nào là đúng 2023

(Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di chuyển hẳn chỗ ở)

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên chủ sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

Thường trú: ………………………………………………………………………………….

Số nhân khẩu: ……………………………………………………………………………….

Diện tích thửa đất ở ……………………………………………………………………m2

Diện tích thu hồi: …………………………………………………………………….. m2

Hình thức tái định cư: …………………………………………………………………….

Diện tích đất còn: ………………………………………………………………………….

Đây là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cam kết sẽ thực hiện đúng theo những nội dung đã yêu cầu nêu trên./.

…………, ngày…tháng…năm…

Chủ sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Kính gửi: Cơ quan, tổ chức nào lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gửi cho cơ quan, tổ chức đó.

– Diện tích còn lại: Ghi rõ diện tích còn lại (nếu có) và ghi rõ có sử dụng diện tích còn lại không, nếu không sử dụng thì ghi không sử dụng và đề nghị Nhà nước thu hồi luôn.

  2023 Những thông tin quan trọng đối với phụ huynh có con học lớp 1 năm 2022

– Hình thức tái định cư: Nếu vào khu tái định cư thì ghi vào khu tái định cư, nếu tái định cư tự do thì ghi tái định cư tự do (trường hợp di chuyển ra ngoài tỉnh thì ghi tái định cư tự do ngoài tỉnh).

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment