2023 Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động 2022

Biểu mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động là mẫu quyết định ban hành được công ty, doanh nghiệp ban hành về nội quy lao động, đảm bảo người lao động thực hiện theo đúng nội quy, không sai phạm, nhằm tạo ra việc thực hiện đúng theo quy định, trật tự, điều lệ của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định ban hành nội quy lao động tại đây.

Quyết định ban hành nội quy lao động là căn cứ để chứng minh sự tồn tại và phát sinh hiệu lực sử dụng nội quy lao động, là yếu tố quyết định và căn cứ ban hành nội quy lao động trong một doanh nghiệp đồng thời nó là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các doanh nghiệp có sử dụng nội quy lao động hay không.

1. Tại sao doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động?

Nếu như Bộ luật Lao động là khung pháp lý cơ bản để mọi doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động trong quan hệ lao động thì nội quy lao động lại là “luật riêng” của mỗi doanh nghiệp để phù hợp với đặc thù công việc, tính chất ngành nghề, lĩnh vực.

  2023 Độ tuổi thấp nhất của người lao động là bao nhiêu?

Việc ban hành nội quy lao động là điều kiện bắt buộc của các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên (khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012), nhưng cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể duy trì nề nếp, trật tự có hiệu quả.

Như vậy, với những doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì không bắt buộc phải xây dựng nội quy thành văn bản, tuy nhiên, để nâng cao chất lượng quản lý thì doanh nghiệp cũng nên có thỏa thuận về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Trước khi ban hành nội quy, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đồng thời, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

  Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?

Nếu vi phạm những quy định trên, theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng vì không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

2. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động 2022

CÔNG TY……….

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012;

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty (1)…………………………………;

– Căn cứ kết quả lấy ý kiến người lao động về nội dung Nội quy lao động ngày … tháng … năm…;

– Để tạo môi trường quản lý lao động trên cơ sở hợp tác, gắn bó, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cá nhân người lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

  Đoạn văn nói lên suy nghĩ tình cảm của Đỗ Phủ đối với quê hương

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của Công ty (2)…………….…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (3)…………… Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Trưởng (Phó) phòng (ban) và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng Lao động Thương binh và Xã hội …..

– Lưu: ……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment