2023 Mẫu quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu quyết định về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu quyết định về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Mẫu quyết định nêu rõ người được cử đi đào tạo, thời gian đào tạo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Bài Hay  2023 Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………….………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….…………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ……(2)……., ……(3)…….., ……(4)….. đi học lớp ………, kể từ ngày ……(5)……..

Điều 2. Công chức, viên chức được cử đi học thực hiện theo phương thức……(6)….; các khoản phụ cấp và mọi chi phí cho người đi học thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra; Trưởng phòng, ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và …(2)…… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (8).

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Bài Hay  2023 Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ - Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

(3) Chức vụ (hoặc chức danh) người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

(4) Tên đơn vị người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đang công tác.

(5) Thời gian bắt đầu lớp học.

(6) Phương thức vừa học vừa làm hoặc tập trung..

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment