2023 Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học

Các mẫu khen thưởng học sinh giỏi, khen thưởng cuối năm

Các mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học bao gồm: quyết định khen thưởng học sinh cuối năm, quyết định khen thưởng học sinh có thành tích, quyết định khen thưởng phong trào, khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp cấp trường, khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường, khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom võ lon, giấy vụn cấp trường,…

1. Bố cục quyết định khen thưởng học sinh tiểu học

Nhìn chung, quyết định khen thưởng học sinh tiểu học bao gồm hai phần cơ bản là phần căn cứ và phần quyết định:

  • Phần căn cứ của quyết định khen thưởng học sinh tiểu học bao gồm các căn cứ để dựa vào đó thành lập quyết định, thường là: căn cứ thông tư/nghị định/quyết định có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, căn cứ đề nghị của hội đồng thi đua, khen thưởng, căn cứ vào kết quả thi đua, học tập, rèn luyện của học sinh,…
  • Phần quyết định sẽ quy định một nội sung cụ thể như: tổng số học sinh được khen thưởng, số học sinh được khen thưởng ở từng hạng mục, hình thức khen thưởng (giấy khen, hoa, quà tặng,…), giá trị phần thưởng, nguồn kinh phí sử dụng cho hoạt động khen thưởng, hiệu lực thi hành của quyết định và các cá nhân, tập thể có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Ban hành kèm theo quyết định khen thưởng học sinh sẽ là danh sách học sinh cụ thể.

Bên cạnh hai phần chính như trên, quyết định khen thưởng học sinh tiểu học còn gồm một số phần khác như: Phần mở đầu và phần kết thúc. Phần mở đầu có Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành quyết định, số quyết định, tên quyết định. Tên quyết định phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được nội dung chính của văn bản. Phần kết thúc có ngày tháng ban hành, con dấu của cơ quan ban hành và chữ ký người đại diện cơ quan đó, ví dụ như hiệu trưởng. Sau khi quyết định được ban hành, sẽ được lưu văn thư đồng thời chuyển về các phòng ban chức năng có liên quan để thi hành quyết định.

Bài Hay  2023 Lịch chiếu phim Phù đồ duyên, cốt truyện, nhân vật chính

Lưu ý, ngôn ngữ sử dụng trong quyết định phải súc tích, ngắn gọn, rõ nghĩa. Văn phong chỉn chu, nghiêm túc. Thể thức trình bày, bố cục đúng quy chuẩn của một văn bản quyết định.

2. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

Số:……..

CỘNGHÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …….tháng ……năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng học sinh năm học ………………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC………………

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ công văn số 133/KH-THA ngày 13/9/2017 của trường Tiểu học ……………….. về kế hoạch năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giáo viên Chủ nhiệm và bộ phận Chuyên môn Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng cho các em học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, có thành tích vượt trội ở các môn học trong năm học …….. (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Các em Học sinh có tên nêu trên được tặng giấy khen, ghi tên vào sổ khen thưởng của Nhà trường và được thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các em Học sinh có tên ở điều 1, các bộ phận liên quan trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

3. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh Tiểu học số 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng 36 em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học; 45 em học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học môn học; 20 học sinh có nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện (có danh sách kèm theo).

Bài Hay  2023 Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ, cần lưu ý những điều gì?

– Mỗi học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 40.000 đồng; học sinh hoàn thành tốt chương trình lớp học được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 35.000 đồng; mỗi học sinh nỗ lực vượt bậc trong học tập và rèn luyện được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 25.000 đồng;

Điều 2. Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Hội Cha mẹ học sinh và từ ngân sách của nhà trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng thi đua khen thưởng, Tổ Văn Phòng và các học sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 1;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thống Suý

4. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp

Phòng GD&ĐT…….

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng ……..năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng học sinh có giải cờ vua, VSCĐ, viết chữ đẹp cấp trường)

Năm học………..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp và cá nhân học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 12 tập thể lớp và 26 học sinh đạt giải cờ vua, vở sạch chữ đẹp, viết chữ đẹp cấp trường năm học 2015 – 2016. (có DS đính kèm)

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ Đội: 855.000 đồng. (Tám trăm năm lăm nghìn đồng)

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tich có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT, TQ

– Lưu hồ sơ Đội

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

5. Mẫu quyết định khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường

Phòng GD&ĐT……..

TRƯỜNG TIỂU HỌC……

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ……tháng …..năm ..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng học sinh đạt giải IOE, toán qua mạng cấp trường)

Năm học……..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

Bài Hay  2023 Cách làm đèn Trung thu cho bé đơn giản 2023

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng xếp loại của các hội đồng thi IOE, toán qua mạng cấp trường.

– Căn cứ thành tích đạt được của các em học sinh.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 01 học sinh đã có thành tích cao trong hội thi anh văn, toán qua mạng cấp trường trong năm học …….. (có DS đính kèm).

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ KPTX 410.000 đồng. (Bốn trăm mười nghìn đồng)

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

– Điều 4: Hội phụ huynh, bộ phận tài vụ và tập thể lớp, cá nhân học sinh có thành tich có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT,TQ

– Lưu hồ sơ Đội

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

6. Mẫu quyết định khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn

Phòng GD&ĐT …………

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

Số: 13/QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ……tháng …..năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Khen thưởng tập thể lớp đạt giải thu gom vỏ lon, giấy vụn cấp trường)

Năm học………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

– Căn cứ Quyết định số: 156/QĐ ngày 20/7/1998 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trường Tiểu học ……….

– Căn cứ Quyết định số: 22 ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường Tiểu học.

– Căn cứ bảng tổng hợp xếp loại, đề nghị của giáo viên TPT.

– Căn cứ thành tích đạt được của tập thể lớp làm công tác “Kế hoạch nhỏ”.

QUYẾT ĐỊNH

– Điều 1: Nay trường công nhận tặng thưởng cho 08 tập thể lớp đã có thành tích cao trong phong trào kế hoạch nhỏ cấp trường trong năm học ………… (có DS đính kèm).

– Điều 2: Kinh phí khen thưởng trích từ quĩ phúc lợi 875.000 đồng. (Tám trăm bảy lăm nghìn đồng)

– Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

– Điều 4: Bộ phận tài vụ và 8 tập thể lớp đạt thành tích có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– KT, TQ

– Lưu hồ sơ tài vụ

– Như Điều 1

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment