2023 Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Quyết định kỷ luật

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động. Mẫu nêu rõ người bị kỷ luật, hình thức kỷ luật… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

  2023 Mẫu giấy viết thư word đẹp - Mẫu giấy viết thư đẹp

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)……………………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….……..…………………..;

Xét đề nghị Thủ trưởng……….(2)……. (nếu có) và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật đối với ……….(3)……..bằng hình thức…….(4)….., đã có vi phạm………………… (5)…………………….

Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật ….(6)… tháng, kể từ ngày …… tháng…… năm……

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng……….(2)………. , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ……..(3)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (8).

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên phòng, đơn vị.

(3) Họ và tên, chức vụ (hoặc chức danh) công chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật.

  2023 Mẫu biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm

(4) Hình thức kỷ luật..

(5) Lý do vi phạm để bị ký luật.

(6) Số tháng bị kỷ luật..

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment