2023 Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

2023 Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

Tài liệu quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án

Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư là biểu mẫu tài liệu các bạn có thể tham khảo, nghiên cứu, áp dụng khi cần soạn thảo các văn bản, biểu mẫu thành lập Ban quản lý các chương trình, dự án xây dựng, công trình. Mời các bạn tham khảo.

Quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng cơ bản số 100/QĐ-UBDT

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng số 46/2015/NĐ-CP

<TÊN CHỦ DỰ ÁN>
Số:………./QĐ-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…… tháng…… năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

<Tên Chương trình, Dự án>

  KPI là gì? Phân loại KPI - Những điều cần biết về KPI

<THỦ TRƯỞNG CHỦ DỰ ÁN>

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số……/2007/TT-BKH ngày…….. tháng…… năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Chủ dự án>;

Căn cứ vào Quyết định đầu tư của Chương trình, Dự án <Tên Chương trình, dự án> số….. của <Cơ quan có thẩm quyền> ngày….. tháng….. năm…..;

Xét đề nghị của <Trưởng phòng Tổ chức Chủ dự án> về việc thành lập Ban quản lý chương trình, dự án đầu tư (Ban QLDA),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban QLDA (Ban QLDA) <tên Chương trình, Dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh> do <tên nhà tài trợ> tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn <vốn ODA và vốn đối ứng>, thực hiện trong thời gian từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm….

  2023 Tô màu Những Cô Gái Siêu Nhân

Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

Điều 3. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu Chủ dự án) để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình, Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết.

Điều 4. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Giám đốc Ban QLDA.

Điều 5. Bổ nhiệm Ông/Bà……. là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Kế toán trưởng/Kế toán dự án.

  2023 Tải Phụ lục 4: Đánh giá giờ dạy theo Công văn số 2005/BGDĐT-GDTH

Điều 7. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA <Tên Chương trình, Dự án> trình <Chủ dự án> phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Chủ dự án có trách nhiệm thi hành quyết định này.

<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

<Chữ ký, dấu>

<Nguyễn Văn A>

* Ghi chú: (*) Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3.1, Điều 3, Mục III, Thông tư số……/2007/TT-BKH ngày……. tháng…… năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *