2023 Mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường

2023 Mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường

Tờ trình thành lập hội khuyến học

Thủ tục thành lập chi hội khuyến học nhà trường

Chi hội khuyến học trong nhà trường nhằm mục đích Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, đặc biệt là chú ý đến học sinh nghèo vươn lên học tập tốt. Mời các bạn tham khảo Mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường sau đây.

Nội dung của mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường

UBND XÃ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-HKH ………., ngày….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH

  2023 Thông tư 107/2017/TT-BTC - Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

V/v thành lập chi Hội Khuyến học

Đơn vị: Trường …………….

CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC XÃ………….

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam.

Căn cứ quyết định …… ngày…. tháng….năm….của UBND tỉnh……..về phê duyệt đề án củng cố tổ chức và hoạt động Hội Khuyến học tỉnh …… giai đoạn …..;

Xét đề nghị của trường………….và Ban Đại diện CMHS của Trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Chi hội Khuyến học đơn vị trường…………..gồm các Ông ( Bà) có tên sau đây:

(Danh sách đính kèm)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi hôi được thực hiện theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam đã được phê duyệt theo quyết định số ……. ngày….tháng…năm….của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Mẫu hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: TM/HKH XÃ…………..

– HKH Huyện; CHỦ TỊCH

– Như điều 3;

– Lưu HKH.

Mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường

Mẫu quyết định thành lập Chi hội khuyến học nhà trường

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *