2023 Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm là gì? Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm là gì?

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin về hội đồng thẩm định…

  2023 Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

2. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/QĐ-…

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm … (2)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;

Căn cứ Quyết định số …/…/… ngày… tháng…năm… của…(3) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …(1);

Căn cứ Thông tư số …/2019/TT-BVHTTDL ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm;

Xét đề nghị của …(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm …(2) (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông/bà có tên sau:

  Mẫu lý lịch chuyên gia công nghệ thông tin

– Ông/bà…. (họ và tên đầy đủ, chức danh, đơn vị) – Chủ tịch Hội đồng;

– Ông/bà…. (họ và tên đầy đủ, chức danh, đơn vị) – Phó Chủ tịch Hội đồng;

– Ông/bà…. (họ và tên đầy đủ, chức danh, đơn vị) – Thành viên Hội đồng;

– …(5)

– Ông/bà….(họ và tên đầy đủ, chức danh, đơn vị) – Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, xem xét, đánh giá, cho ý kiến về nội dung triển lãm …(2), làm căn cứ để …(1) quyết định việc đồng ý hoặc không đồng ý hoặc yêu cầu điều chỉnh nội dung, bổ sung hồ sơ triển lãm.

Điều 3. Hội đồng làm việc theo quy định cụ thể tại Thông tư số /2019/TT-BVHTTDL ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Điều 4. Kinh phí làm việc của Hội đồng trích từ kinh phí hoạt động của …(1), mức chi theo quy định.

  Lời bài hát Lách tất cả đón Tết - Trúc Nhân x Mew Amazing

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. …(4), các ông/bà có tên tại Điều 1 và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Lưu: VT.

(1)

(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

(1) Tên cơ quan ban hành Quyết định.

(2) Tên triển lãm, ghi theo Hồ sơ do tổ chức, cá nhân gửi đến

(3) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan đề nghị ra Quyết định.

(5) Họ tên đầy đủ, chức danh, cơ quan của các thành viên Hội đồng khác, trong trường hợp Hội đồng có nhiều hơn 3 người.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment