2023 Mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt

2023 Mẫu S11-H: Sổ quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu S11-H – Sổ quỹ tiền mặt là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Sổ quỹ tiền mặt

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S11-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

1

2

3

E

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh ngày

Cộng lũy kế tháng

Cộng luỹ kế từ đầu năm

  2023 Viết bài văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Hạt gạo làng ta lớp 7

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

-Ngày mở sổ: ……………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *