2023 Mẫu S26-H: Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Mẫu S26-H – Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Mẫu S26-H – Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bài Hay  2023 Tải Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2023

Nội dung của Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S26-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Năm: ………………..

Tên đơn vị, Phòng, Ban (hoặc người sử dụng): ………………………………….

Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ………………………….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Tên TSCDD và công cụ, dụng cụ

Đơn vị tính

Ghi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụ

Ghi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Lý do

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3

4

E

5

6

7

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bài Hay  2023 Nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng

Leave a Comment