2023 Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Biểu mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định là biên bản kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mà hoatieu.vn muốn giới thiệu tới các bạn. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được các doanh nghiệp lập ra để đánh giá lại toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định tại đây.

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02-TSCĐ

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

  2023 Khi nói về cây tre, tác giả đồng thời nói đến khung cảnh, cuộc sống, văn hóa của Việt Nam

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Nội dung cơ bản của mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định như sau:

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………..

Bộ phận: ……………………..

Mẫu số 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày….tháng…..năm….

Số: …………………………

Nợ: ………………………..

Có: ………………………..

– Căn cứ Quyết định số: …….ngày……..tháng…….năm……

Của ……………………………. về việc đánh giá lại TSCĐ

– Ông/Bà ………………………… Chức vụ ……………….. Đại diện ……………….. Chủ tịch Hội đồng

– Ông/Bà ………………………… Chức vụ ……………….. Đại diện ……………….. Ủy viên

– Ông/Bà ………………………… Chức vụ ……………….. Đại diện ………………… Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STTTên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ


Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại
Chênh lệch
Nguyên giá
Hao mòn
Giá trị còn lạiTăng
Giảm
ABCD123456
Cộngxx
  2023 Tải Mẫu biên bản kiểm tra tổng vệ sinh

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm …
Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Mẫu số 04-TSCĐ: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày……tháng…..năm…..

Số: …………………..
Nợ: ………………….
Có: …………………..

– Căn cứ Quyết định số: ………………… ngày …. tháng …. năm ……. của …………………………………

………………………………………………………………………………………………. về việc đánh giá lại TSCĐ.

– Ông/Bà: ……………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ………………………………………………………………………………………………. Chủ tịch hội đồng.

– Ông/Bà: …………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………

  2023 Tải Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Đại diện ………………………………………………………………………………………………. Ủy viên.

– Ông/Bà: ………………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ………………………………………………………………………………………………. Ủy viên.

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STTTên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ


Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại
Chênh lệch
Nguyên giá
Hao mòn
Giá trị còn lạiTăng
Giảm
ABCD123456
Cộngxx

Ghi chú:

Cột 4 “giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment