2023 Mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77

Mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử. Mẫu giấy nêu rõ thông tin đơn vị nhận tiền, đơn vị trả tiền, nội dung thanh toán, chuyển khoản. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử như sau:

Không ghi vào

khu vực này

GIẤY CHUYỂN TIỀN
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày ….. tháng ……. năm …….

Mẫu số C4-11/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính) Số:…………………

  Lấy một ví dụ về phản xạ và mô tả cơ chế của chúng?

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………………………………………………..

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………..

Tại Kho bạc Nhà nước: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng): …………………………………………………………….

Nội dung thanh toán, chuyển tiền: ………………………………………………………………..

Số tiền ghi bằng số theo nguyên tệ: ……………………………………………………………..

Số tiền ghi bằng chữ theo nguyên tệ: ……………………………………………………………

Số tiền ghi bằng số theo VNĐ: …………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ theo VNĐ: …………………………………………………………………..

KBNN A GHI SỔ NGÀY……….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY……….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Mẫu số C4-11/KB giấy chuyển tiền, chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment