2023 Mẫu sổ hội họp – Mẫu sổ hội họp dành cho giáo viên

Mẫu sổ hội họp dành cho giáo viên

Mẫu sổ hội họp

Mẫu sổ hội họp là mẫu sổ hội họp dùng cho cá nhân ghi chép lại toàn bộ thông tin của các cuộc họp trong năm học qua. Mẫu sổ hội họp bao gồm họp hội nghị công đoàn trường, họp tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm….. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ hội họp tại đây.

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm

Mẫu sổ chủ nhiệm theo Thông tư 22

Mẫu sổ chi đội

Mẫu sổ hội họp

Nội dung cơ bản của mẫu sổ hội họp như sau:

Bài Hay  2023 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Khoa học

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ………………………..

NĂM HỌC ………-………….

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì: …………………………………………………………………………………………………….

Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………

Thành phần: ………………………………………………………………………………………………

Vắng:………………………………… Chậm: …………………………………………………………..

NỘI DUNG

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………

Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: ………………………………………………………………………………………………..

Vắng: ………………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………

Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: ………………………………………………………………………………………………..

Vắng: ………………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *