2023 Mẫu Sổ tay nhân sự – Nội dung Sổ tay nhân sự

Nội dung Sổ tay nhân sự

Mẫu Sổ tay nhân sự

Mẫu Sổ tay nhân sự là là bản giới thiệu chung nhất về doanh nghiệp cũng như các chính sách, nội quy, các quy định khen thưởng và kỷ luật của công ty với một nhân viên. Với mẫu sổ tay nhân sự này, nhân viên, nhất là với người mới trong công ty sẽ nhanh chóng lắm được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ với công ty mình làm việc.

Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu sổ tay này bao gồm các nội dung phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nội dung trong mẫu này bao gồm:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

 • Lời nói đầu của Giám đốc
 • Mục tiêu lâu dài
 • Vài nét sơ lược về Công ty
 • Văn hóa công ty
  Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa - Hợp đồng cung cấp hàng hóa

CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY

 • Tác phong và trang phục
 • Ra vào Công ty
 • Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ
 • Phạm vi đi lại
 • Hút thuốc lá
 • Phương tiện thông báo
 • Sử dụng Căn tin
 • Sử dụng điện thoại
 • Cập nhật thông tin cá nhân
 • An toàn lao động
 • Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc
 • Quản lý và sử dụng tài sản Công ty
 • Phương tiệân đi công tác
 • Khách của công ty và của cá nhân
 • Các trường hợp khẩn cấp
 • Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN
 • Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty
 • Tiết kiệm

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

 • Tuyển dụng và tuyển dụng
 • Thử việc và thử thách
 • Sinh viên thực tập
 • Mô tả công việc
 • Hợp đồng lao động
 • Phân cấp bậc và phân hạng công việc
 • Đánh giá kết quả công việc
 • Nghỉ thường niên
 • Nghỉ ốm
 • Làm việc trong điều kiện đặc biệt
 • Đào tạo và phát triển
 • Thôi việc
 • Thuyên chuyển công việc
 • Chấm dứt hợp đồng lao động
 • Lương và các quyền lợi
 • Chế độ phúc lợi
  2023 Báo cáo chuyên đề Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu trong môn tiếng Việt

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 • Đề bạt, khen thưởng
 • Chính sách đề bạt
 • Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích
 • Kỷ luật
 • Các hình thức kỷ luật
 • Các vi phạm bị buộc thôi việc
 • Các vi phạm nội qui khác

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI
CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment