2023 Mẫu thông báo tàu đến cảng – Thông báo tàu đến cảng

Thông báo tàu đến cảng

Mẫu thông báo tàu đến cảng mới nhất

Mẫu thông báo tàu đến cảng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tàu đến cảng quá cảnh. Mẫu thông báo nêu rõ tên và loại tàu, cảng đến, thời gian đến, mục đích đến cảng, số lượng và thông tin hàng hóa trên tàu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tàu đến cảng tại đây.

Mẫu thông báo tàu đến cảng

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo tàu đến cảng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
———————-

Bài Hay  2023 Mẫu bản mô tả công việc nhân viên Thủ quỹ

THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG (QUÁ CẢNH)
NOTICE OF ARRIVAL OF VESSEL AT THE PORT (TRANSIT)

Tên và loại tàu:
Name and type of ship

Cảng đến
Port of arrival

Thời gian đến
Time of arrival

Số IMO:
IMO number

Hô hiệu:
Call sign

Quốc tịch tàu
Flag State of ship

Tên thuyền trưởng
Name of master

Cảng rời cuối cùng/cảng đích:
Last port of call/port of destination

Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng)
Certificate of registry (Number, date of issue, and Port)

Tên và địa chỉ của chủ tàu
Name and address of the shipowners

Chiều dài lớn nhất
LOA

Chiều rộng
Breadth

Chiều cao tĩnh không
Clearance height

Mớn nước thực tế
Shown draft

Tổng dung tích
GT

Trọng tải toàn phần
DWT

Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (nếu có)
Name of the shipowners’ agents in Viet Nam (if any)

Mục đích đến cảng (Quá cảnh đi)
Purpose of call (Transit to)

Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu
Quantity and types of cargoes on board

Số thuyền viên (gồm cả thuyền trưởng):
Number of crew (incl. Master)

Số hành khách
Number of passengers

Ghi chú:
Remarks

Những người khác trên tàu
Other persons on board

Bài Hay  2023 Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ toán lớp 3

…, ngày … tháng … năm 20…
Date ………………………………..

Thyền trưởng (hoặc đại lý)
Master (or authorized agent)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment