2023 Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần là mẫu bản thông báo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi cổ dông sáng lập công ty cổ phần tại đây.

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

Bài Hay  2023 Cách đặt gà cúng Tất niên Quý Mão 2023

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………..…….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………..….. cấp ngày …….…

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………..……………

Sinh ngày: ……………………………. Dân tộc: ……….……… Giới tính: ………….……..

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….……

CMND số …………………..… Do Công an ………………….…. cấp ngày ………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Bài Hay  2023 Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký, sang tên xe qua mạng

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

(Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Bài Hay  2023 Mẫu CV xin việc kế toán hay cho sinh viên mới ra trường

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;

…………, ngày…tháng….năm….

Kèm theo thông báo:

– ………………………………………………….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment